Algemene Voorwaarden 2015

Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Inhoudsopgave
- Artikel 1 Begripsomschrijvingen
- Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
- Artikel 3 Leveringsovereenkomst
- Artikel 4 Aanwezigheid aansluit- en transportovereenkomst, meetinrichting en erkende meetverantwoordelijke
- Artikel 5 Machtiging leverancier om de levering van elektriciteit en/of gas te doen ingaan
- Artikel 6 Machtiging leverancier om de contractant in bepaalde opzichten tegenover de netbeheerder te vertegenwoordigen
- Artikel 7 Programmaverantwoordelijkheid
- Artikel 8 Beperking of opschorting van de levering ingeval van beperking of onderbreking van het transport
- Artikel 9 Gevolgen van niet-nakoming door de contractant
- Artikel 10 Verplichtingen contractant
- Artikel 11 Bepaling van de omvang van de levering
- Artikel 12 Onderzoek van de meetinrichting en/of meetgegevens
- Artikel 13 Tarieven
- Artikel 14 Betaling
- Artikel 15 Zekerheidstelling
- Artikel 16 Vastlegging en gebruik gegevens van de contractant
- Artikel 17 Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door de leverancier
- Artikel 18 Vragen, klachten en geschillen
- Artikel 19 Wijziging van de algemene voorwaarden
- Artikel 20 Verhuizing
- Artikel 21 Duur en opzegging leveringsovereenkomst
- Artikel 22 Beëindiging levering bij beëindiging leveringsovereenkomst
- Artikel 23 Slotbepalingen
  
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
- Aansluit- en transportovereenkomst:
De overeenkomst tussen de Contractant en een Netbeheerder respectievelijk een Neteigenaar met betrekking tot de Aansluiting en het transport van elektrische energie en/of gas naar het punt waarop de Installatie op het Net van de Netbeheerder respectievelijk de Neteigenaar is aangesloten;
 
- Aansluiting:
Dat deel van het Net dat de Installatie met de Hoofdleiding verbindt, met inbegrip van alle hulpmiddelen en Installaties zoals de hoofdkranen, drukregelaars en beveiligingsinrichtingen alsmede de aansluitleiding voor zover deze door de Netbeheerder zijn aangebracht;
 
- Contractant:
Degene die met de Leverancier een Leveringsovereenkomst is aangegaan;
 
- Erkende meetverantwoordelijke:
Degene die conform het bepaalde in of krachtens de Elektriciteitswet en Gaswet 1998 onder andere bevoegd is een Meetinrichting te plaatsen en de meetgegevens op te nemen;
 
- Geschillencommissie:
De Contractant en Leverancier kunnen geschillen voorleggen aan de Geschillencommissie (zie www.geschillencommissie.nl ). Voor Contractanten die elektrische energie en/of gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de leverancier afnemen betreft het de Geschillencommissie Energie en Water. Voor andere Contractanten betreft het de Geschillencommissie Energie;
 
- Hoofdleiding:
Dat deel van het Net waarop Aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht;
 
- Installatie:
De elektrische installatie en/of het gastechnisch materiaal omvattende het samenstel van leidingen en bijbehoren van leidingen te rekenen na de Meetinrichting bezien vanuit het Net of een daarmee tussen de Netbeheerder en de Contractant overeengekomen gelijk te stellen plaats van overgang; met inbegrip van de aansluitleiding naar een gasverbruikend apparaat indien deze aansluitleiding door de Contractant is aangebracht;
 
- Kleinverbruiker:
Degene die beschikt over een Aansluiting (elektriciteit) met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80A en/of die beschikt over een Aansluiting (gas) en die minder dan 170.000 m3 gas per jaar verbruikt;
 
Wederverkoper:
Pink Energie Energie is een wederverkoper van energieleveringsvergunninghouder Anode Energie, gevestigd te Barendrecht. Pink Energie is een van de energielabels van PartnerEnergie B.V. (zie voor meer informatie www.pinkenergie.nl en www.anode.nl). Pink Energie is speciaal opgericht om de stichting Roze50+ te ondersteunen en maatschappelijk verantwoord energie als wederverkoper aan te bieden;
 
- Leverancierswisseling:
De door de Netbeheerder tot stand gebrachte switch van de Contractant van zijn voorgaande leverancier van elektriciteit en/of gas naar de Leverancier, of van de Leverancier naar een andere leverancier van elektriciteit en/of gas;
 
- Levering:
De beschikbaarstelling op het Net van de tussen Leverancier en de Contractant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit en/of gas;
 
- Leveringsovereenkomst:
Overeenkomst van levering van elektriciteit of gas, bevattende de afspraken tussen de Leverancier en de Contractant betreffende de Levering;
 
- Lopende overeenkomst:
De Leveringsovereenkomst die tussen een leverancier en Contractant van kracht is en waaronder daadwerkelijk Levering aan de Contractant plaatsvindt;
 
- Meetinrichting:
De apparatuur bestemd voor het vaststellen van de omvang van de Levering, van de voor de afrekening door de Leverancier benodigde gegevens en voor de controle van het verbruik;
 
- Net:
Een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit of gas en de daarmee verbonden transformator-, schakelverdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens zover deze verbindingen en hulpmiddelen, liggen binnen de Installatie van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die is aangesloten op een Net;
 
- Netbeheerder:
Degene die op grond van de artikelen 10,13 of 14 van de Elektriciteitswet 1998 en/of op grond van de artikelen 2, 5 of 6 van de Gaswet is aangewezen voor het beheer van één of meer Netten;
 
- Neteigenaar:
Degene aan wie de eigendom toebehoort van het Net als bedoeld in artikel 10, lid 3 jo. Artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 en/of artikel 2, lid 1 van de Gaswet, waarop de Installatie is aangesloten;
 
- Perceel:
De roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan ten behoeve waarvan de Levering geschiedt of zal geschieden.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
 
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringsovereenkomsten met Kleinverbruikers, en op alle aanvragen en aanbiedingen daarvan. Deze algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de website van de Leverancier (www.pinkenergie.nl). Bij het elektronisch aanmelden via de website van de Leverancier zal de (aspirant) Contractant door aanklikken bevestigen dat hij voorafgaand aan het aangaan van de Leveringsovereenkomst deze algemene voorwaarden op de website heeft aangetroffen. Indien een (aspirant) Contractant op een andere wijze dan via de website een Leveringsovereenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 1 ontvangt, zal een exemplaar van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het aangaan van de Leveringsovereenkomst aan de (aspirant) Contractant ter hand worden gesteld.
 
2.2
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uit deze algemene voorwaarden blijkt dat afwijkingen zijn toegestaan en dergelijke afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 
2.3
In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal de Leverancier een regeling voorstellen naar redelijkheid.
 
2.4
Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede elektronisch verstaan (e-mail).
 
Artikel 3. Leveringsovereenkomst
 
3.1
De Leveringsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Contractant van de aanbieding van de Leverancier zoals die door de Leverancier is gedaan, ofwel op basis van een aanvraag van de Contractant, dan wel via de website van de Leverancier. De totstandkoming van een Leveringsovereenkomst wordt door de Leverancier schriftelijk aan de Contractant bevestigd.
 
3.2
De Leverancier geeft de Contractant het recht gedurende veertien werkdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de totstandkoming van de Leveringsovereenkomst de Leveringsovereenkomst schriftelijk te ontbinden. De Leverancier zal gedurende deze dagen nog niet overgaan tot het opzeggen van de lopende overeenkomst tot Levering en tot het doen van een verzoek tot Leverancierswisseling aan de Netbeheerder. Indien de Contractant de Leverancier hierom schriftelijk uitdrukkelijk verzoekt, kan de Leverancier van het bepaalde in de voorgaande zinnen afwijken.
 
3.3
De eerste Levering vindt plaats op de datum waarop de Netbeheerder de Leverancierswisseling tot stand heeft gebracht. Hierbij stelt de Leverancier de Contractant zo spoedig mogelijk na de Leverancierswisseling op de hoogte van die datum.
 
3.4
Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel behoudt de Leverancier zich het recht voor om vóór en na totstandkoming van de Leveringsovereenkomst, doch voordat de Levering aanvangt, het betalingsgedrag van de Contractant te toetsen en indien hij dit wenselijk acht, zekerheden als bedoeld in artikel 15 te vragen.
 
3.5
De Leverancier kan het doen van een aanbieding, het aangaan van de Leveringsovereenkomst weigeren, dan wel de Leveringsovereenkomst vóór aanvang van de Levering ontbinden indien:
a. de (aspirant) Contractant zich niet op een door de Leverancier aan te geven wijze identificeert en/of andere voor de beoordeling van de aanvraag door de Leverancier benodigde gegevens niet verstrekt; of
b. de Contractant in verzuim is een opeisbare vordering die de Leverancier ter zake van Levering, dan wel Leverancier uit anderen hoofde op hem heeft te voldoen, met
c. inbegrip van die ter zake van Levering ten behoeve van een ander Perceel, mits voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de aanvraag om de weigering te rechtvaardigen ; of
d. door de Leverancier aan de (aspirant) Contractant gestelde eisen, daaronder begrepen gevraagde zekerheden, niet worden aanvaard of nagekomen; of
e. aannemelijk is dat de (aspirant) Contractant een of meer bepalingen of voorschriften uit de leveringsovereenkomst of wet of regelgeving niet zijn of worden nagekomen en de uitoefening van die bevoegdheid op die gronden door de leverancier gerechtvaardigd is. De Leverancier zal weigering of ontbinding als bedoeld in dit artikel zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd aan de (aspirant) Contractant mededelen.
 
3.6
Indien de Leveringsovereenkomst met twee of meer partijen wordt aangegaan, kan de Leverancier hoofdelijke verbondenheid voor nakoming verlangen.
 
3.7
De verplichting tot Levering ingevolge de Leveringsovereenkomst eindigt ingeval de door de bevoegde autoriteiten aan de Leverancier verleende vergunning wordt ingetrokken.
 
3.8
Op de Leveringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen verband houdende met, of voortvloeiende uit deze Leveringsovereenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. De vergoeding die de contractant moet betalen wanneer er een geschil aan de commissie wordt voorgelegd, wordt door de Leverancier aan de Contractant vergoed wanneer de Contractant zijn/haar klacht door de commissie gegrond wordt verklaard. In tweede instantie kunnen dergelijke geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.
 
3.9
De Contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Leveringsovereenkomst over te dragen aan een derde anders dan na schriftelijke toestemming van de Leverancier. Aan de toestemming kunnen door de Leverancier voorwaarden worden verbonden.
 
3.10
Ingeval de Leverancier zijn rechten en verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst wenst over te dragen aan een derde, doet de Leverancier hiervan tijdig mededeling aan de Contractant. De Contractant verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien de Leverancier jegens de Contractant aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van de Leverancier. In andere dan laatstbedoelde gevallen kan de Contractant de overeenkomst binnen 30 kalenderdagen na de in de eerste volzin bedoelde mededeling ontbinden. Het bepaalde in de eerste volzin van artikel 21, lid 3 mist in dat geval toepassing.
 
Artikel 4. Aanwezigheid aansluit- en transportovereenkomst, meetinrichting en Erkende meetverantwoordelijke.
 
4.1
De Contractant dient er voor te zorgen dat hij op eigen naam uit hoofde van een geldige aansluit- en transportovereenkomst recht heeft op Aansluiting.
 
4.2
De Contractant dient zijn Netbeheerder de Meetinrichting en meting te laten verzorgen of er op een andere wijze voor te zorgen dat hij de in of krachtens de wet voorgeschreven Meetinrichting heeft en er een Erkende meetverantwoordelijke voor zijn Meetinrichting en meetgegevens is aangewezen.
 
Artikel 5. Machtiging Leverancier om de levering van elektriciteit en/of gas te doen ingaan.
 
5.1
De Contractant machtigt de Leverancier al datgene te doen dat nodig is om per de overeengekomen datum Leveringsovereenkomst de levering te doen ingaan, waaronder (voor zover van toepassing):
a. het bij een Netbeheerder opvragen van de gegevens die een Netbeheerder de Leverancier (ingeval van een machtiging) op grond van de in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 en van de in artikel 12b van de Gaswet bedoelde voorwaarden, moet verstrekken; 
b. het opvragen van de einddatum en de opzegtermijn van de Lopende overeenkomst bij degene die op grond daarvan de levering verzorgt;
c. het opzeggen van de Lopende overeenkomst; en d. het – bij verhuizing – opzeggen van de lopende aansluit- en transportovereenkomst.
 
Artikel 6. Machtiging Leverancier om de Contractant in bepaalde opzichten tegenover de Netbeheerder te vertegenwoordigen (toepassing “Leveranciersmodel”)
 
6.1
De Contractant machtigt de Leverancier hem tegenover de Netbeheerder te vertegenwoordigen door al hetgeen de Contractant periodiek in verband met de Aansluiting en/of het transport van elektriciteit en/of gas en eventuele andere zaken/diensten aan de Netbeheerder moet betalen, voor hem te voldoen en de betreffende bedragen in de facturen van de Leverancier aan hem te verwerken. De Leverancier staat ervoor in dat de Netbeheerder ermee instemt dat de Contractant de aan de Netbeheerder verschuldigde bedragen bevrijdend aan de Leverancier kan betalen.
 
Artikel 7. Programmaverantwoordelijkheid 
 
7.1
De Contractant en de Leverancier komen overeen dat de Leverancier de voor de Contractant uit de Elektriciteitswet 1998 voortvloeiende verplichting om programma’s met betrekking tot onder andere zijn verbruik op te stellen ten behoeve van de Netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, voor de Contractant zal (doen) uitvoeren. Indien van toepassing maakt de Leverancier op zijn website bekend door welke partij hij dit doet uitvoeren.
 
Artikel 8. Beperking of opschorting van de levering ingeval van beperking of onderbreking van het transport
 
8.1
Indien de Netbeheerder respectievelijk de Neteigenaar het transport van elektriciteit of gas beperkt of onderbreekt, is de Leverancier bevoegd de Levering op te schorten, de afname voor bepaalde doeleinden te verbieden dan wel aan de Levering bijzondere voorwaarden te stellen. 
 
8.2
Een opschorting of beperking van de Levering als bedoeld in dit artikel laat de geldigheid en looptijd van de Leveringsovereenkomst onverlet.
 
Artikel 9. Gevolgen van niet-nakoming door de Contractant
 
9.1
De Leverancier is bevoegd na voorafgaande, zo mogelijk schriftelijke waarschuwing de Levering op te schorten en/of de Leveringsovereenkomst te ontbinden, wanneer de Contractant één of meer van zijn verplichtingen jegens de Leverancier niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien de Contractant overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 in verzuim is met een vordering ter zake van Levering, dan wel een andere opeisbare vordering die de Leverancier op hem heeft, te voldoen, met inbegrip van die ter zake van Levering ten behoeve van een ander, respectievelijk vorig Perceel, mits er voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de verbintenis van de Leverancier om de opschorting of ontbinding te rechtvaardigen. De Leverancier zal van deze bevoegdheden slechts gebruik maken indien de mate van niet nakoming van zijn verplichtingen door de Contractant dat rechtvaardigt. 
 
9.2
Van zijn in lid 1 bedoelde bevoegdheden zal de Leverancier geen gebruik maken als een Contractant die elektriciteit en/of gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de Leverancier afneemt, binnen tien kalenderdagen na de afwijzing van een voorstel voor een betalingsregeling als bedoeld in artikel 14, lid 10 of van een bezwaarschrift over een factuur als bedoeld in artikel 14, lid 6 zich in verband met die afwijzing heeft gewend tot de Geschillencommissie. In afwachting van de uitspraak van de Geschillencommissie wordt de Contractant niet ontslagen van de overige verplichtingen die voor hem uit de
Leveringsovereenkomst voortvloeien.
 
9.3
De Leverancier is eveneens bevoegd de Levering op te schorten en/of de Leveringsovereenkomst te ontbinden, indien de Contractant niet (meer) uit hoofde van een aansluit- en transportovereenkomst recht heeft op Aansluiting, geen goede Meetinrichting en/of geen Erkende meetverantwoordelijke voor zijn Meetinrichting en meetgegevens (meer) heeft.
 
9.4
De in dit artikel bedoelde opschorting van de Levering wordt pas ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor is weggenomen en de kosten die voor de Leverancier redelijkerwijs voortvloeien uit de opschorting en hervatting van de Levering, alsmede eventueel door de Leverancier in verband daarmee geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan de hervatting van de Levering kan de Leverancier nog andere voorwaarden verbinden.
 
9.5
Het rechtmatig gebruik door de Leverancier van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel en het vorige artikel leidt niet tot aansprakelijkheid van de Leverancier voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade.
 
Artikel 10. Verplichtingen Contractant
 
10.1
De Contractant is gehouden, voor zover zulks redelijkerwijs nodig is, zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de Leveringsovereenkomst. Hij is onder andere verplicht aan de Leverancier de noodzakelijke gegevens te verstrekken en de Leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallenen wijzigingen in omstandigheden die voor de goede uitvoering van de Leveringsovereenkomst van belang zijn, waaronder: a. door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in de Meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; 
b. door hem voorziene substantiële afwijkingen van de door de Leverancier redelijkerwijs te verwachten afname, afwijkingen ten gevolge van het zelf gaan opwekken van elektriciteit en/of het gaan betrekken of het in een andere omvang dan voorheen gaan betrekken van elektriciteit en/of gas van derden daaronder begrepen;
c. adres- c.q. naamswijzigingen, voor zover van toepassing, e-mail adreswijzigingen daaronder begrepen;
d. wijzigingen van banknummer en rekeningadres.
 
10.2
Het is de Contractant niet toegestaan handelingen te verrichten of te doen verrichten, als gevolg waarvan de omvang van de Levering niet of niet juist kan worden vastgesteld.
 
10.3
Indien de Contractant toerekenbaar in strijd heeft gehandeld met een in deze algemene voorwaarden bedoelde verplichting, kan de Leverancier hem indien er (mede) sprake is van verbruik van niet door de Meetinrichting geregistreerde energie een boete opleggen conform de op dat moment geldende tarieven op de website van de Leverancier (www.pinkenergie.nl), onverminderd het recht van de Leverancier aanvullende schadevergoeding te vorderen. Bovendien kan de Leverancier de kosten van de geschatte feitelijke Levering in rekening brengen en/of schadevergoeding verlangen. Het voorgaande laat het recht van de Leverancier om de Levering op te schorten en/of de Leveringsovereenkomst te ontbinden, onverlet.
 
Artikel 11. Bepaling van de omvang van de Levering
 
11.1
Tenzij uit de in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 en in artikel 12b van de Gaswet bedoelde voorwaarden anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de omvang van de Levering vastgesteld op basis van de gegevens verkregen met behulp van de Meetinrichting van de Contractant. Voor zover nodig werkt de Contractant er aan mee dat de Leverancier daartoe tijdig alle conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub b van de Elektriciteitswet 1998 en in artikel 12b, lid 1, sub b van de Gaswet en verkregen relevante gegevens krijgt respectievelijk kan krijgen.
 
11.2
Indien de Leverancier niet tijdig kan beschikken over de voor hem relevante gegevens of indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meetgegevens een kennelijke fout is gemaakt, is de Leverancier bevoegd de omvang van de Levering te schatten op basis van de ter beschikking van de Leverancier staande gegevens hieromtrent, onverminderd de plicht van de Leverancier om, zo mogelijk, het werkelijk geleverde alsnog overeenkomstig het bepaalde in lid 1 vast te stellen en dat in rekening te brengen. De hoogte van eventuele rentevergoedingen over teveel betaalde bedragen zullen indien van toepassing via de website van de Leverancier worden weergegeven.
 
Artikel 12. Onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens
 
12.1
De Meetinrichting en de meetgegevens worden geacht juist te zijn, wanneer de Meetinrichting en de meting voldoen aan de bij of krachtens de wet daaraan gestelde eisen.
 
12.2
In geval van twijfel over de goede werking van de Meetinrichting en/of de juistheid van de meetgegevens kan elk der partijen de Erkende meetverantwoordelijke voor de Meetinrichting en meting bij de Contractant, om opheldering verzoeken. Blijft er twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of meetgegevens bestaan, dan kan elk der partijen verlangen dat de Meetinrichting en/of meetgegevens worden onderzocht door een voor beide partijen aanvaardbare andere Erkende meetverantwoordelijke of een voor beide partijen aanvaardbare andere deskundige.
 
12.3
Indien uit het onderzoek door de onpartijdige Erkende meetverantwoordelijke of andere deskundige volgt dat de Meetinrichting moet worden geacht goed te hebben gewerkt en/of de meting moeten worden geacht juist te zijn, zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening van degene op wiens verzoek dit onderzoek is verricht. Indien uit dit onderzoek volgt dat de Meetinrichting niet goed heeft gewerkt en/of de meting niet juist was, zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening van de Contractant, onverminderd diens eventuele mogelijkheden deze kosten op een derde te verhalen.
 
12.4
Indien blijkt dat de Meetinrichting niet goed heeft gewerkt en/of de meting niet juist is, stelt de Leverancier de omvang van de Levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting niet goed heeft gewerkt en/of de meting onjuist is geweest, doch ten hoogste over een tijdvak van vierentwintig maanden gerekend vanaf het moment dat de ene partij zijn twijfel over de goede werking van de Meetinrichting en/of juistheid van de meting uitdrukkelijk bij de andere partij heeft geuit. In geval van fraude zal echter in overleg met de Netbeheerder respectievelijk de Neteigenaar herberekening over de volledige periode plaatsvinden.
 
12.5
Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de Levering, is de Leverancier, na overleg met de Netbeheerder respectievelijk de Neteigenaar én de Erkende meetverantwoordelijke voor de Meetinrichting en meting bij de Contractant, bevoegd de omvang van de Levering over het desbetreffende tijdvak in redelijkheid te schatten op basis van de ter beschikking van de Leverancier staande gegevens hieromtrent.
 
12.6
Indien uit hoofde van dit artikel een onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is de Leverancier gerechtigd de Netbeheerder respectievelijk de Neteigenaar én de Erkende meetverantwoordelijke voor de Meetinrichting en meting bij de Contractant onverwijld over dit onderzoek en de resultaten hiervan te informeren.
 
12.7
Indien uit hoofde van de aansluit- en transportovereenkomst of anderszins een onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is de Contractant verplicht dit de Leverancier onverwijld mede te delen en de Leverancier na afloop van het onderzoek onverwijld te informeren over de resultaten van het onderzoek. De leden 1, 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.
 
Artikel 13. Tarieven
 
13.1
De door de Contractant voor geleverd(e) elektriciteit en/of gas ten tijde van het aangaan van de Leveringsovereenkomst verschuldigde tarieven worden gelijk met de schriftelijke vastlegging van de Leveringsovereenkomst aan de Contractant ter hand gesteld.
 
13.2
De tarieven en wijzigingen van de tarieven door de Leverancier zijn terug te vinden op de website van de Leverancier.
 
13.3
De bedragen als bedoeld in lid 1 zullen, respectievelijk kunnen, worden verhoogd met de belastingen en heffingen die de Leverancier krachtens een besluit van de overheid verplicht, respectievelijk bevoegd, is in rekening te brengen.
 
Artikel 14. Betaling
 
14.1
De Leverancier is gerechtigd maandelijks aan de Contractant een voorschot in rekening te brengen ter grootte van 1/12 van het totale bedrag dat Contractant naar schatting over de twaalf maanden volgende op de Leverancierswisseling aan de Leverancier verschuldigd zal zijn. Telkens na ommekomst van die 12 maanden, of, indien dit eerder gebeurt, na het opmaken van de jaarafrekening is de Leverancier gerechtigd de grootte van het voorschot aan te passen.
 
14.2
De Leverancier bepaalt in redelijkheid de grootte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben en de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en moeten zijn betaald. De Contractant kan de Leverancier gemotiveerd verzoeken om de grootte van de voorschotten aan te passen. Op een dergelijk verzoek beslist de Leverancier in redelijkheid. Bij de gespecificeerde factuur, die overeenkomstig lid 1 ten minste éénmaal per jaar plaatsvindt, worden de reeds in rekening gebrachte en betaalde voorschotten verrekend.
 
14.3
De Contractant is aan de Leverancier tijdige en volledige betaling van de door de Leverancier gefactureerde voorschotbedragen verschuldigd, behoudens indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Bij verhuizing, bij beëindiging van de Leveringsovereenkomst en voor het overige tenminste éénmaal per jaar brengt de Leverancier de verschuldigde bedragen door middel van een gespecificeerde factuur aan de Contractant in rekening.
 
14.4
De Leverancier biedt de Contractant de keuze uit (periodieke) betaling van de voorschotten door middel van een automatische incasso of een bancaire/girale overboeking.
 
14.5
De betaling dient te geschieden op een door de Leverancier aangegeven bankrekening en binnen de door de Leverancier gehanteerde termijn.
 
14.6
De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen de factuur, tenzij een Contractant die elektriciteit en/of gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de Leverancier afneemt, binnen de betalingstermijn bij de Leverancier een bezwaarschrift indient, waarbij hij zijn bezwaren tegen de factuur motiveert. In dat geval wordt de betalingsverplichting van de betrokken factuur opgeschort totdat de Leverancier - eveneens schriftelijk en gemotiveerd - op het bezwaarschrift heeft beslist.
 
14.7
De Contractant is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat de Leverancier hem schuldig is, indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening. Verrekening met voorschotten als bedoeld in lid 2 is echter niet toegestaan.
 
14.8
Indien de Contractant die elektriciteit en/of gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de Leverancier afneemt, niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt de Leverancier hem dit schriftelijk mee en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast, met dien verstande dat indien de Contractant de Leverancier heeft gemachtigd tot automatische incasso de Leverancier gerechtigd is meerdere pogingen te doen het verschuldigde te incasseren.
 
14.9
De Contractant die elektriciteit en/of gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de Leverancier afneemt, is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien ook binnen de in het vorige lid bedoelde nieuwe termijn niet is betaald. De Contractant die elektriciteit en/of gas niet uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de Leverancier afneemt, is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien niet binnen de in lid 5 bedoelde termijn is betaald.
 
14.10
Een Contractant die elektriciteit en/of gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de Leverancier afneemt én die binnen de in lid 8 bedoelde nieuwe termijn van betaling een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot het treffen van een betalingsregeling bij de Leverancier heeft ingediend, is pas in verzuim vanaf het moment dat de Leverancier op dit verzoek - eveneens schriftelijk en gemotiveerd - afwijzend heeft beslist. Gedurende de looptijd van een door de Leverancier met de Contractant gesloten betalingsregeling dient de Contractant alle uit hoofde van de betalingsregeling en alle overige aan de Leverancier verschuldigde bedragen volledig en tijdig te voldoen. Over deze bedragen kan geen verzoek tot een betalingsregeling worden ingediend. Komt de Contractant zijn verplichtingen inzake de betalingsregeling niet na, dan is hij ten aanzien hiervan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 
 
14.11
In geval de Contractant in verzuim geraakt ten aanzien van de door hem aan de Leverancier verschuldigde bedragen, heeft de Leverancier het recht om buitengerechtelijke incassokosten aan de Contractant in rekening te brengen.
 
14.12
De Contractant zorgt, indien hij voor betaling door middel door van automatische incasso heeft gekozen, voor voldoende saldo op de opgegeven rekening. Als automatische incasso van het volledige verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, dan deelt de Leverancier dit aan de Contractant mede en betaalt de Contractant tijdig op andere wijze.
 
14.13
Ingeval de Contractant in verzuim is, is hij een vergoeding voor de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd alsmede de wettelijke rente voor iedere kalenderdag dat betaling te laat wordt verricht, onverminderd het bepaalde in artikel 9.
 
Artikel 15. Zekerheidstelling
 
15.1
De Leverancier kan van de Contractant zekerheden verlangen in verband met de bedragen die de Contractant op grond van deze algemene voorwaarden verschuldigd is, zoals een bankgarantie of waarborgsom, tenzij de Leverancier toepassing geeft aan het bepaalde in lid 2.
 
15.2
De Leverancier is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de op grond van deze algemene voorwaarden verschuldigde bedragen.
 
15.3
De in lid 1 bedoelde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat de Contractant naar het oordeel van de Leverancier vermoedelijk gemiddeld voor Levering over een periode van zes maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom wordt terugbetaald zo spoedig mogelijk nadat de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval uiterlijk zes weken na de eindfactuur bij beëindiging van de Leveringsovereenkomst, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden.
 
15.4
Over de waarborgsom wordt vanaf de datum van ontvangst door de Leverancier rente vergoed, waarvan het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente (verminderd met 3 procentpunten). Dit betreft de wettelijke rente als bedoeld in de artikelen 120 lid 1 en 119 Burgerlijk Wetboek. Uitbetaling van de rente geschiedt uiterlijk bij de terugbetaling van de waarborgsom.
 
Artikel 16. Vastlegging en gebruik gegevens van de Contractant
 
16.1
De Leverancier legt in het kader van de aanbieding, totstandkoming en/of uitvoering van de Leveringsovereenkomst en/of andere diensten gegevens van de Contractant vast.
 
16.2
De Contractant heeft het recht kennis te nemen van de gegevens die op grond van het voorgaande lid van dit artikel van hem worden vastgelegd. Hij dient een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, vergezeld van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs, aan de Leverancier te richten.
 
Artikel 17. Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door de Leverancier
 
17.1
Indien de Contractant door een aan de Leverancier toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Leveringsovereenkomst schade lijdt, is de Leverancier met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden aansprakelijk voor de schade die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.
 
17.2
Voor alle schade geldt een drempelbedrag van € 55,- (vijfenvijftig euro) voor de Contractant, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed. 
 
17.3
Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van de Leverancier of diens leidinggevende werknemers zijn in alle gevallen van vergoeding uitgesloten schade aan zaken die door de Contractant worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving.
 
17.4
Indien en voor zover de Leverancier jegens de Contractant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 1.250.000,- (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis voor alle Contractanten tezamen. Indien als gevolg van één gebeurtenis schade is ontstaan voor meerdere Contractanten en het totaal der schaden aan personen en/of zaken meer bedraagt dan € 1.250.000,- zullen de aanspraken van de Contractanten naar evenredigheid worden voldaan. Indien de Contractant elektriciteit en/of gas niet uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de Leverancier afneemt, is de vergoeding van schade, niet zijnde personenschade, ongeacht de omvang van het totaal der schade, bovendien beperkt tot ten hoogste € 1.400,- (éénduizendvierhonderd euro) per Contractant.
 
17.5
Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan aan de Leverancier te zijn gemeld, tenzij de Contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. 
 
17.6
De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die de Leverancier ten behoeve van de uitvoering van de Leveringsovereenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie de Leverancier of een dergelijke derde aansprakelijk is.
 
Artikel 18 Vragen, klachten en geschillen
 
18.1
Indien de Contractant een vraag of klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van een Leveringsovereenkomst (daaronder niet begrepen de afwijzing van een voorgestelde betalingsregeling), dient hij deze eerst aan de Leverancier voor te leggen. Op de website van de Leverancier is omschreven hoe de Contractant een vraag of klacht moet voorleggen en binnen welke termijn hij een reactie van de Leverancier op de vraag of klacht zal ontvangen. Op verzoek van de Contractant zendt de Leverancier deze informatie schriftelijk aan de Contractant toe. 
 
18.2
Indien een klacht niet naar tevredenheid van beide partijen is opgelost alsmede ingeval van afwijzing van een voorgestelde betalingsregeling als bedoeld in artikel 14, lid 9, kan het (resterende deel van het) geschil zowel door de Contractant als door de Leverancier worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Energie en Water (voor Contractanten die elektriciteit en/of gas niet uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de Leverancier afnemen de Geschillencommissie Energie).  (www.geschillencommissie.nl) of aan de bevoegde rechter in Rotterdam. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de Leverancier is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te zijn gemaakt. Voor gevallen als bedoeld in artikel 9, lid 2 geldt een termijn van tien kalenderdagen.
 
18.3
Wanneer de Contractant een geschil voorlegt aan een Geschillencommissie, is de Leverancier aan deze keuze gebonden.
 
18.4
Wanneer de Leverancier een geschil behandeld wil zien, stelt hij de Contractant schriftelijk voor het geschil te laten behandelen door de Geschillencommissie. De Leverancier kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de Contractant niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met behandeling van het geschil door de Geschillencommissie. Indien de Leverancier, in het geval de Contractant het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van vijf weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, kan de Contractant het geschil alsnog voor behandeling voorleggen aan de Geschillencommissie.
 
18.5
De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het Reglement Geschillencommissie Energie en Water, c.q. in het Reglement de Geschillencommissie Energie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Indien de Geschillencommissie oordeelt dat de klacht van de Contractant gegrond is, dan moet de Leverancier de Contractant laatstbedoeld bedrag vergoeden.
 
Artikel 19 Wijziging van de algemene voorwaarden en de tarieven 
 
19.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen deze algemene voorwaarden door de Leverancier worden gewijzigd. Wijzigingen van de algemene voorwaarden en tarieven worden tenminste 10 kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.
 
19.2
Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de internetsite van de leverancier of in één of meer binnen Nederland verspreide dag- of weekbladen, met dien verstande dat ingeval van een tariefstijging altijd uiterlijk binnen één maand na inwerkingtreding van de stijging een persoonlijke kennisgeving plaatsvindt. In de kennisgeving wijst de leverancier de contractant op de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.
 
19.3
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Leveringsovereenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 20 Verhuizing 
 
20.1
Tenzij de Leveringsovereenkomst door de Contractant rechtsgeldig is opgezegd, blijft de Leveringsovereenkomst bij verhuizing van de Contractant in stand.
 
20.2
Bij verhuizing is de Contractant verplicht om de Leverancier:
a. ten minste 10 werkdagen voordat hij het oude Perceel verlaat, in te lichten omtrent de aanstaande verhuizing en zijn nieuwe adres;
b. uiterlijk 5 werkdagen nadat hij het oude Perceel heeft verlaten door middel van een door hem (en bij voorkeur ook door de nieuwe eigenaar/bewoner) ondertekende verklaring in te lichten over de standen van de Meetinrichting bij vertrek;
c. uiterlijk 5 werkdagen nadat hij een nieuw Perceel ter beschikking heeft gekregen door middel van een door hem (en bij voorkeur ook door de oude eigenaar/bewoner) ondertekende verklaring in te lichten over de standen van de meetinrichting bij intrek.
 
20.3
Bij verhuizing informeert de leverancier de contractant met name over de opzegging van de aansluit- en transportovereenkomst voor het oude perceel en het aangaan van een aansluit- en transportovereenkomst voor het nieuwe perceel. Ingeval van een machtiging als bedoeld in artikel 6 informeert de leverancier de contractant in het bijzonder over de gevolgen van deze machtiging bij verhuizing.
 
20.4
Indien het gas- en/of elektriciteitsverbruik naar verwachting van de Leverancier in het nieuwe Perceel sterk zal afwijken van het elektriciteits- en/of gasverbruik in het oude Perceel, is de Leverancier gerechtigd de Leveringsovereenkomst te wijzigen. Indien de Contractant de wijziging(en) niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst met inachtneming van de betreffende bepalingen in deze algemene voorwaarden en de Leveringsovereenkomst opzeggen. 
 
20.5
Indien de Contractant bij een verhuizing tijdelijk niet over een Aansluiting beschikt, worden in overleg tussen de Leverancier en de Contractant de verplichtingen tot levering van de Leverancier opgeschort tot het moment dat de Contractant op het nieuwe Perceel over een Aansluiting beschikt. Indien de Contractant bij een verhuizing tijdelijk over twee Aansluitingen beschikt, zal de Leverancier zowel ten behoeve van het oude als ten behoeve van het nieuwe Perceel tegen de overeengekomen voorwaarden elektriciteit en/of gas leveren, tenzij redelijkerwijs niet van de Leverancier verlangd kan worden dat hij ook nog ten behoeve van het oude Perceel elektriciteit en/of gas tegen de overeengekomen voorwaarden blijft leveren.
 
20.6
Indien de Contractant gaat samenwonen met iemand, welke ook al over een Leveringsovereenkomst met de Leverancier beschikt, wordt één van de twee partijen geacht hun Leveringsovereenkomst op te zeggen als bedoeld in artikel
 
20.7. Hierbij gelden de voorwaarden als bedoeld in artikel 21.
 
Artikel 21 Duur en opzegging Leveringsovereenkomst
 
21.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt de Leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.\
 
21.2
De Leveringsovereenkomst kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van dertig kalenderdagen tenzij schriftelijk een kortere opzegtermijn is overeengekomen. De opzegging dient te worden gericht aan het adres van de Leverancier zoals vermeld op de website van de Leverancier.
 
21.3
Indien de Leverancier en de Contractant een Leveringsovereenkomst voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen, en de Contractant de overeenkomst voor het verstrijken van de overeengekomen tijd beëindigt, is de Contractant een redelijke opzegvergoeding aan de Leverancier verschuldigd. Indien de Contractant binnen tien werkdagen na bekendmaking van een wijziging van de Algemene Voorwaarden die voor Contractant een verslechtering inhoudt de Leveringsovereenkomst opzegt, mist het bepaalde in de vorige volzin toepassing. De maximale hoogte van een redelijke opzegvergoeding is vastgesteld door de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Deze staat vermeld op de website van ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid www.consuwijzer.nl/Ik_wil_advies_over/Energie, onder de stap energiebedrijven vergelijken en overstappen. De opzegvergoeding voor zakelijke Kleinverbruikers bedraagt het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van de overeenkomst, plus een administratieve vergoeding van € 50,-.
 
21.4
Als moment van opzeggen geldt de dag waarop de Leverancier de opzegging heeft ontvangen.
 
21.5
De Leverancier heeft het recht om de Leveringsovereenkomst na een schriftelijke in gebreke stelling te beëindigen, met inachtneming van de betreffende bepalingen in de Elektriciteitswet en/of de Gaswet 1998.
 
21.6
De Leverancier bevestigt aan de Contractant schriftelijk de ontvangst van de opzegging.
 
21.7
Bij een Leverancierswisseling wordt de Levering niet eerder beëindigd, dan op het moment dat een nieuwe Leverancier de Levering aan Contractant heeft overgenomen. 
 
21.8
In het geval de Contractant overlijdt dient de executeur testamentair of een daartoe bevoegde erfgenaam, binnen een maand na het overlijden de Leveringsovereenkomst door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dit geval zal de Leverancier, indien sprake was van een Leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd, geen aanspraak maken op de in artikel 
 
21.3 genoemde vergoeding.
 
Artikel 22 Beëindiging Levering bij beëindiging
 
Leveringsovereenkomst
 
22.1
De Leverancier zal de Levering vanaf het moment dat de Leveringsovereenkomst beëindigd is, beëindigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, doet de Leverancier dit laatste ook indien de Contractant op het moment dat de Leveringsovereenkomst beëindigd is, nog geen recht op levering door een nadere leverancier heeft en de Netbeheerder respectievelijk Neteigenaar, gelet op de artikelen 95b, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 44, achtste lid, van de Gaswet om die reden de Aansluiting kan de-activeren en/of het transport kan onderbreken.
 
Artikel 23 Slotbepalingen
 
23.1
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2009, met dien verstande dat ingevolge het bepaalde in artikel 19.3 de Algemene Voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers van toepassing blijven op onder die algemene voorwaarden gesloten Leveringsovereenkomsten.
 
23.2
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Voorwaarden 2009 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers”.
 
23.3
Deze algemene voorwaarden liggen bij de Leverancier ter inzage, kunnen worden ingezien op de website van de Leverancier en worden op aanvraag kosteloos toegezonden.